Auto in line visual inspection machine
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

"Auto in line visual inspection machine"

เครื่องตรวจสอบชิ้นงานด้วยกล้องถ่ายภาพความเร็วสูง ระบบอัตโนมัติ ทำงานต่อเนื่องโดยไม่ต้องมีพนักงานเฝ้า สามารถคัดแยกชิ้นงานที่มีตำหนิออกจากสายการผลิต ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตขึ้นรูป ชิ้นงานพลาสติก โลหะ อีเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

SISTOMAT "ส่งมอบกระบวนการผลิตที่ดีกว่า"
สนใจติดต่อ

 Tel : 0 2529 0880 

 Email : sales@sistomat.com

 www.sistomat.com

 www.facebook.com/sistomat

 @sistomat